Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
(znenie september 2018)

Článok I
Úvodné ustanovenia

Firma Ing. Drahomír Polák – Polaris so sídlom: sv. Cyrila a Metoda 23, 917 01 Trnava, IČO : 45 233 292, zapísaná v živnostenskom registri, vydáva a zverejňuje všeobecné podmienky na tvorbu webových stránok, informačných systémov a počítačovej grafiky (ďalej len „všeobecné podmienky“), ktorými sa definujú pojmy tvorby webových stránok, informačných systémov a počítačovej grafiky, upravujú podmienky poskytovania služieb, práva a povinnosti firmy Ing. Drahomír Polák – Polaris a fyzických a právnických osôb, ktoré uzatvoria s firmou Ing. Drahomír Polák – Polaris zmluvu o vytvorení webových stránok (ďalej ako „zmluvné strany“).

Článok II
Definícia základných pojmov

„Internet“ znamená celosvetová počítačová sieť, ktorá umožňuje komunikáciu medzi viacerými účastníkmi, používanie technických programových a informačných zdrojov a iných výpočtových systémov pripojených do siete Internet.
„Internetové stránky“ znamenajú stránky umiestnené na médiu zaradenom v celosvetovej internetovej sieti.
„Tvorba webových stránok“ znamená vytvorenie internetových stránok začlenenie obsahu (textov, obrázkov a pod.) dodaného objednávateľom v jeho rozsahu, forme a kvalite.
„Aktualizácia webových stránok“ znamená nahradzovanie, dopĺňanie, alebo odstraňovanie častí obsahu webovej stránky.
„Objednávateľ“ je ten, kto si objedná vytvorenie diela webových stránok.
„Zhotoviteľ“ zhotoviteľom diela webových stránok je firma Ing. Drahomír Polák – Polaris.
„Zmluva o vytvorení webových stránok“, je zmluva uzatvorená medzi firmou Ing. Drahomír Polák – Polaris a objednávateľom diela, ktorá obsahuje popis služieb, špecifikáciu diela a ďalšie údaje a dojednania zmluvných strán.
„HTML“ je hypertextový značkový jazyk ktorým je vytváraná webová stránka.
„CSS” sú hárky kaskádových štýlov ktorými sú formátované prvky webovej stránky.
„PHP” skriptovací jazyk používaný pri tvorbe webových stránok s dynamickým obsahom.
„Počítačová grafika“ je proces vytvárania obrázkov s využitím počítača.
„Webdesign“ znamená vzhľad webových stránok založený na jazyku HTML, CSS štýlov a obrázkov vytvorených prostredníctvom počítačovej grafiky.
„Informačný systém“ je systém pre ukladanie, udržiavanie, spracovanie a poskytovanie informácií.
„Redakčný systém CMS“ znamená publikačný systém určený na správu obsahu webových stránok.
„E-shop“ znamená webový systém určený pre evidenciu a predaj tovaru alebo služieb.
„Testovacia prevádzka“ znamená prevádzku diela za účelom testovania funkčnosti diela.
„Odovzdanie diela“ znamená ukončenie zmluvne špecifikovaných prác na diele.

Článok III
Špecifikácia služieb

Súčasťou zmluvy o vytvorení webových stránok je špecifikácia služieb, ktoré sú objednávateľovi poskytované. Poskytovanie služieb a ich rozsahu sa riadi platným cenníkom, ktorý je zverejnený na webovej stránke zhotoviteľa. Medzi základné služby mimo tvorby webových stránok patrí aj zabezpečenie funkčnej a zabezpečenej prevádzky redakčného systému. Ďalšie doplnkové služby sú predmetom dojednania, oboch zmluvných strán. Doplnkové služby sú spoplatňované zvlášť.

Článok IV
Cena za služby

 1. Cena za služby je určená v zmluve o vytvorení webových stránok. Je stanovená na základe kalkulácie podľa konkrétnych požiadaviek objednávateľa. Ceny sú kalkulované podľa cenníka zverejneného na webovej stránke zhotoviteľa www.polarisnet.sk/cennik
 2. Zhotoviteľ má nárok na zálohovú platbu do výšky 50% z dohodnutej ceny pred začatím prác na tvorbe webových stránok. Zhotoviteľ vystaví za týmto účelom objednávateľovi zálohovú faktúru. Presná výška poskytnutej zálohy je určená v zmluve o vytvorení webových stránok. Zvyšnú cenu vyúčtuje zhotoviteľ po odovzdaní diela formou faktúry. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej vystavenia.

Článok V
Minimálna konfigurácia PC zostavy

Pre vykonávanie administrácie systému a správne zobrazovanie a fungovanie webových stránok ktoré sú predmetom diela je stanovená nasledovná minimálna konfigurácia počítačovej zostavy: operačný systém MS Windows 7, GNU/Linux 3, procesor 1 GHz, 1 GB RAM, pripojenie na internet. Minimálna verzia internetových prehliadačov: Google Chrome 28, Mozilla Firefox 5, Opera 15, MS Edge, MS IE 10

Článok VI
Práva a povinnosti zhotoviteľa

Zhotoviteľ má právo:

 1. na zaplatenie ceny za dielo a služby tak, ako je uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach a dohodnuté v zmluve o vytvorení webových stránok,
 2. na všetkých webových stránkach vždy zobrazovať svoj názov firmy a odkazy podľa aktuálne platných informácií a štandardov firmy Ing. Drahomír Polák – Polaris,
 3. odstúpiť od zmluvy a odstrániť vytvorené webové stránky z internetu v prípade, ak objednávateľ neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo všeobecných obchodných podmienok,
 4. na okamžité ukončenie poskytovania služieb bez udania dôvodu, ak webové stránky porušujú zákony Slovenskej republiky, alebo sú v rozpore s dobrými mravmi, alebo ich obsah poškodzuje dobré meno zhotoviteľa, alebo práva duševného vlastníctva,
 5. zvýšiť cenu za dielo bez súhlasu objednávateľa, pokiaľ je toto zvýšenie ceny zdôvodnené a nepresahuje 20% z celkovej ceny diela.

Zhotoviteľ je povinný:

 1. uzavrieť zmluvu o vytvorení webových stránok s každým záujemcom o službu, ak nie je dôvod na jej odmietnutie,
 2. vyhotoviť dielo v kvalite zodpovedajúcej účelu zmluvy, príslušným právnym predpisom a záväzným technickým normám,
 3. chrániť osobné údaje, technické parametre a iné údaje, ktoré sú obsahom obchodného tajomstva.

Článok VII
Práva a povinnosti objednávateľa

Objednávateľ má právo:

 1. na uzatvorenie zmluvy s firmou Ing. Drahomír Polák - Polaris ak nie je dôvod na jej odmietnutie,
 2. aktívne sa spolupodieľať na tvorbe vzhľadu a obsahu vytváraných webových stránok,
 3. na prevzatie diela v termíne stanovenom v zmluve o vytvorení webových stránok.

Objednávateľ je povinný :

 1. dodať podkladové materiály v zodpovedajúcej vopred dohodnutej kvalite pred začatím prác na tvorbe diela,
 2. dodať ďalšie materiály a informácie súvisiace s vyhotovením diela (napr. zmluvy s tretími osobami vplývajúce na zhotovenie diela, informácie o webhostingu a pod.),
 3. platiť faktúry v dohodnutom termíne,
 4. vecne zodpovedať otázky zhotoviteľa,
 5. reagovať na výzvy zhotoviteľa k spolupráci, a to v najkratšom technicky možnom čase,
 6. vyhotovené dielo prevziať.

Článok VIII
Ochrana osobných údajov

Zhotoviteľ sa zaväzuje chrániť osobné, technické a prevádzkové údaje, ako aj zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach zmluvnými stranami označených ako dôverné.

Článok IX
Zodpovednosť za škodu

Vlastníkom zhotovovaných webových stránok je zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na nich. Vlastníctvo k zhotoveným webovým stránkam prechádza na objednávateľa odovzdaním diela. Odovzdaním diela zhotoviteľom prechádza na objednávateľa taktiež aj nebezpečenstvo vzniku škody na vytvorených webových stránkach. Firma Ing. Drahomír Polák - Polaris nie je zodpovedná za obsah stránok ani za škody spôsobené stratou alebo poškodením uložených dát u objednávateľa. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za možnú nefunkčnosť časti alebo celého systému, ktorý je predmetom diela v prípade, ak je dielo prevádzkované a/alebo používané na počítačovej zostave, ktorá nespĺňa minimálnu konfiguráciu, špecifikovanú v článku V. týchto všeobecných obchodných podmienok, a/alebo ak bol vykonaný akýkoľvek zásah do diela objednávateľom alebo tretími osobami bez predchádzajúceho súhlasu zhotoviteľa.

Článok X
Storno poplatky

Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, má zhotoviteľ nárok:

 1. na úhradu už vykonaných prác, max. však do výšky 50% z dohodnutej ceny za dielo,
 2. na úhradu vo výške 75% z ceny za dielo, ak bola spustená testovacia prevádzka,
 3. po odovzdaní diela na úhradu plnej výšky ceny za dielo.

Článok XI
Odovzdanie diela a prechod vlastníctva

Vlastníctvo k jednotlivým častiam diela prejde na objednávateľa ich riadnym odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím zo strany objednávateľa. Odovzdaním diela objednávateľ získa k odovzdanej časti diela právo dielo užívať, ale nemá právo ho bez súhlasu zhotoviteľa šíriť ani akýmkoľvek spôsobom doňho zasahovať. Zhotoviteľ súhlasí s odovzdaním práva prenosu diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou oprávnenou na výkon práv autora/autorov diela a za týmto účelom, odhliadnuc od dohody podľa článku XI, je osobou, ktorá je oprávnená udeliť súhlas na každé ďalšie použitie diela. Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa nakladať s dielom nad rámec článku XI, najmä nie je oprávnený ho šíriť a/alebo akokoľvek upravovať zdrojové kódy a/alebo ho vystavovať, či použiť na vytvorenie iného diela, či už sám alebo prostredníctvom tretích osôb.

Článok XII
Rozhodné právo a riešenie sporov

Právne vzťahy firmy Ing. Drahomír Polák - Polaris a objednávateľa sú upravené predovšetkým týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa, ktoré nie sú upravené v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právne vzťahy medzi firmou Ing. Drahomír Polák - Polaris a objednávateľom sa spravujú slovenským právnym poriadkom a to aj v prípade, že objednávateľ nemá na území Slovenskej republiky sídlo, nie je občanom Slovenskej republiky, nemá na území Slovenskej republiky bydlisko, ako aj v prípade, že služba sa poskytuje mimo územia Slovenskej republiky. Vzájomné spory medzi objednávateľom a firmou Ing. Drahomír Polák - Polaris je objednávateľ povinný riešiť prednostne s firmou Ing. Drahomír Polák - Polaris v záujme vyriešenia sporu vzájomnou dohodou mimosúdnou cestou. V prípade, že sa napriek vynaloženiu obojstranného maximálneho úsilia o vyriešenie sporu nepodarí spor urovnať, je objednávateľ oprávnený predložiť spor miestnemu alebo vecne príslušnému súdu.

Článok XIII
Osobitné dojednania

Dojednaný termín plnenia sa predlžuje o dni, v ktorých nebude možné pokračovať vo vykonávaní prác na diele z dôvodov zapríčinených živelnými pohromami, alebo inými nepredvídateľnými udalosťami, na ktoré nemá zhotoviteľ vplyv. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Ak objednávateľ porušuje tieto všeobecné obchodné podmienky, najmä v prípade, ak v dohodnutom termíne neuhradí dohodnutú cenu, je zhotoviteľ oprávnený po 2 týždňoch po splatnosti faktúry zneprístupniť jeho webové stránky, ktoré mu boli vytvorené. Ak po splnení si svojich povinností (po úhrade faktúry) objednávateľ požiada zhotoviteľa o opätovné zverejnenie stránok, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi vzniknuté náklady.

Článok XIV
Zmena všeobecných podmienok a cenníka

Zhotoviteľ je povinný vydať nové všeobecné podmienky 7 dní pred dňom nadobudnutia ich účinnosti a v tej istej lehote ich zverejniť na svojich internetových stránkach. Firma Ing. Drahomír Polák - Polaris si vyhradzuje právo zmeniť bez súhlasu objednávateľa tieto všeobecné podmienky a/alebo cenník poskytovaných služieb.

Článok XV
Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. októbra 2018.

V Trnave, dňa 24. septembra 2018.

Kontakt

Telefón:
0910 141 044

Partneriwww.polarisnet.sk   Farba: Zmeniť farbu na bledúZmeniť farbu na tmavú