Obchodné podmienky Polaris E-Shop

Článok I
Úvodné ustanovenia

Firma Ing. Drahomír Polák – Polaris so sídlom: Sv. Cyrila a Metoda 23, 917 01 Trnava, IČO : 45 233 292, zapísaná v živnostenskom registri, vydáva a zverejňuje obchodné podmienky pre poskytovanie služby Polaris E-Shop (ďalej len „obchodné podmienky“), ktorými sa definujú pojmy súvisiace s poskytovaním služby Polaris E-Shop (ďalej ako „služba“), upravujú podmienky poskytovania služby, práva a povinnosti firmy Ing. Drahomír Polák – Polaris a fyzických a právnických osôb, ktoré uzatvoria s firmou Ing. Drahomír Polák – Polaris zmluvu o poskytovaní služby Polaris E-Shop (ďalej ako „zmluvné strany“).

Článok II
Uzavretie zmluvy

 1. Zmluva o poskytnutí služby Polaris E-Shop (ďalej ako „zmluva“) je uzatvorená okamihom dokončenia objednávky služby Polaris E-Shop, pričom nevyhnutným predpokladom pre uzatvorenie zmluvy je vyslovenie súhlasu s týmito obchodnými podmienkami (ďalej ako „OP“). OP sú k dispozícii na adrese www.polarisnet.sk/obchodne-podmienky-e-shop
 2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom uhradenia výzvy k platbe, o ktorú si objednávateľ zažiada na adrese www.polarisnet.sk/e-shop-objednat

Článok III
Definícia základných pojmov

„Internet“ znamená celosvetová počítačová sieť, ktorá umožňuje komunikáciu medzi viacerými účastníkmi, používanie technických programových a informačných zdrojov a iných výpočtových systémov pripojených do siete internet.
„Web“ systém ukladania, prezerania a odkazovania dokumentov nachádzajúcich sa na internete.
„Server“ súbor hardvérových a softvérových prostriedkov, prostredníctvom ktorých poskytovateľ poskytuje určité služby klientovi. Server realizujúci tieto služby je trvalo pripojený do internetu.
„Webhosting“ zabezpečuje prevádzku webovej stránky na serveri.
„Doména (doménové meno)“ je označenie jednoznačného mena (identifikátoru) počítača alebo počítačovej siete, ktorá je pripojená do internetu.
„E-shop“ znamená webový systém určený pre evidenciu, prezentáciu a predaj tovaru alebo služieb.
„Služba Polaris E-Shop“ je súbor služieb zahŕňajúci prevádzku e-shopového systému, zriadenie webhostingu a registráciu domény.
„Objednávateľ“ je ten, kto si objedná službu Polaris E-Shop.
„Poskytovateľ“ poskytovateľom služby je firma Ing. Drahomír Polák – Polaris.
„Zmluva o poskytovaní služby Polaris E-Shop“, je zmluva uzatvorená medzi firmou Ing. Drahomír Polák – Polaris a objednávateľom služby, ktorá obsahuje popis služby, špecifikáciu a ďalšie údaje a dojednania zmluvných strán.

Článok IV
Predmet zmluvy

 1. Predmetom zmluvy je sprístupnenie webového používateľského rozhrania pre prevádzkovanie e-shopu, aktualizácia a úprava rozhrania, technická podpora a iné služby podľa dohody zmluvných strán, za odplatu.
 2. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom vzniká na základe týchto OP, pričom tieto podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán a ich vzájomný vzťah.
 3. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom neupravené v týchto OP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, potom najmä Občianskym zákonníkom.

Článok V
Práva a povinnosti objednávateľa

 1. Objednávateľ má právo využívať všetky súčasti a možnosti poskytovanej služby.
 2. Poskytovateľ v rámci poskytovanej služby zabezpečuje zriadenie webhostingu a registráciu domény. Objednávateľ je pre tieto účely povinný poskytnúť poskytovateľovi pri objednávaní služby úplné a pravdivé kontaktné a iné potrebné údaje. Objednávateľ sa zaväzuje udržiavať tieto údaje aktuálne. Objednávateľ sa zaväzuje pravidelne uhrádzať v dohodnutom termíne poskytovateľovi poplatok za prevádzku služby, webhostingu a domény alebo aj za iné dohodnuté služby.
 3. Objednávateľ je povinný chrániť svoje prístupové údaje k zriadenej službe pred zneužitím treťou stranou.
 4. Objednávateľ sa zaväzuje nevyužívať službu pre šírenie pornografického, extrémistického alebo warez materiálu, nevyžiadanej pošty (spamu), materiálov porušujúcich autorské práva, materiálov obsahujúcich podporu a propagáciu skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd a pre šírenie iného obsahu, ktorý by bol v rozpore so všetkými platnými právnymi predpismi SR alebo dobrými mravmi.
 5. Objednávateľ sa zaväzuje nevyužívať službu takým spôsobom, ktorý by viedol k porušeniu práv poskytovateľa alebo by znevýhodňoval či poškodzoval ostatných klientov poskytovateľa pri zdieľanom využívaní prostriedkov servera.
 6. Objednávateľ nesie individuálnu zodpovednosť za celý obsah, ktorý zverejňuje prostredníctvom služby. Poskytovateľ je z toho dôvodu v plnej miere zbavený akejkoľvek zodpovednosti.
 7. Objednávateľ sa zaväzuje neodkladne informovať poskytovateľa o všetkých poruchách a chybách služby prostredníctvom e-mailu na adresu: polakd@polarisnet.sk alebo telefonicky na čísle: 0910 141 044.
 8. Objednávateľ zodpovedá poskytovateľovi za akékoľvek škody spôsobené chybami softvéru, alebo programového kódu, ktorý bol pri užívaní služby použitý, inštalovaný alebo vložený do programovej súčasti služby zo strany objednávateľa bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa.
 9. V prípade, že poskytovateľ vyzve objednávateľa na odstránenie svojich dát, ktoré poškodzujú programové alebo technické prostriedky servera na ktorom je prevádzkovaná programová časť služby, je objednávateľ povinný odstrániť tieto dáta bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín po odoslaní e-mailovej výzvy objednávateľovi. Pokiaľ tak objednávateľ neurobí, má poskytovateľ právo pozastaviť prevádzku služby. O pozastavení prevádzky služby bude objednávateľ informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Článok VI
Práva a povinnosti poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť prevádzku všetkých svojich softvérových a hardvérových prostriedkov potrebných pre prevádzku služby. Výnimku z tejto povinnosti tvoria stavy, ktoré poskytovateľ nedokáže ovplyvniť a nieje im možné žiadnym spôsobom predchádzať alebo zabrániť. Jedná sa napr. o zásah vyššej moci, požiare, povodne, havárie, cielený kybernetický útok na server, výpadky telekomunikačných sietí a pod.. Výnimku tvoria aj úkony nevyhnutné na zabezpečenie prevádzky služby ako napr. údržba hardvéru, aktualizácia a konfigurácia softvéru servera a pod..
 2. Poskytovateľ je oprávnený vykonať odstavenie služby pri náhlych havarijných alebo nevyhnutných plánovaných situáciách. O odstavení služby informuje poskytovateľ objednávateľa prostredníctvom svojich informačných prostriedkov.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť službu a dáta pred neoprávneným zásahom alebo zneužitím tretej strany.
 4. Poskytovateľ je povinný prostredníctvom e-mailu upozorniť objednávateľa o blížiacom sa konci obdobia, na ktoré má objednávateľ službu predplatenú. Poskytovateľ tak urobí najneskôr 7 dní pred koncom predplateného obdobia.
 5. Poskytovateľ má právo pozastaviť prevádzku služby objednávateľovi, ktorý mešká s platbou za službu dlhšie ako 14 kalendárnych dní od splatnosti výzvy k platbe za službu alebo za iný úkon, ktorý je objednávateľovi vykonaný poskytovateľom na jeho vlastnú žiadosť. Poskytovateľ má právo objednávateľovi službu úplne zrušiť a zmazať všetky údaje v prípade, že objednávateľ mešká s platbou za službu dlhšie ako 30 dní od splatnosti výzvy k platbe. Objednávateľovi zrušením služby nezaniká povinnosť uhradiť dlžnú čiastku za poskytnuté služby. O pozastavení alebo zrušení služby bude objednávateľ informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 6. Poskytovateľ má právo zrušiť objednávateľovi službu, ak činnosťou objednávateľa pri využívaní služby príde k poškodeniu ostatných klientov poskytovateľa alebo v prípade porušenia povinností objednávateľa uvedených v bodoch 4.-5. článku V. O zrušení služby bude objednávateľ informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 7. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné materiálne či finančné straty alebo straty iného charakteru, ktoré by mohli vzniknúť nedostupnosťou služby, poškodením alebo stratou dát objednávateľa.
 8. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah vytvorený objednávateľom pri využívaní služby a pravdivosť informácií v tomto obsahu. Z tohto dôvodu nie je poskytovateľ povinný kontrolovať obsah uverejnený objednávateľom. Tretia strana preto nemá právo žiadať od poskytovateľa odškodnenie alebo uplatňovať inú právnu zodpovednosť pre objednávateľom uvádzané informácie. Poskytovateľ tiež nenesie zodpovednosť za akékoľvek ujmy spôsobené použitím informácií z obsahu vytvoreného objednávateľom.

Článok VII
Podmienky prevádzky služby

 1. Prevádzka služby sa uzatvára na dobu 1 rok. Prevádzka služby sa automaticky predlžuje na dobu, na ktorú bola pôvodne uzavretá a to v prípade, ak objednávateľ nedoručí poskytovateľovi žiadosť o zrušenie poskytovanej služby najneskôr do 14 dní pred uplynutím obdobia, na ktoré má objednávateľ službu dohodnutú.
 2. Prevádzka služby môže byť ukončená aj na základe výpovede. Výpoveď služby je možné podať aj bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť zaslaná e-mailom na adresu: polakd@polarisnet.sk Výpovedná doba je 14 dní a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po preukázateľnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
 3. Objednávateľ má nárok na vrátenie určitej časti platby za službu za nevyužité obdobie iba v prípade, ak je prevádzka služby ukončená výpoveďou zo strany poskytovateľa.

Článok VIII
Cena služby a spôsob platby za službu

 1. Cena za prevádzku služby je 149€/rok. Cena zahŕňa všetky poplatky súvisiace s poskytovaním služby. V prípade, že objednávateľ už má registrovanú vlastnú doménu, ktorú chce využívať pri prevádzke služby, cena za prevádzku služby Polaris E-Shop je znížená o ročnú cenu domény objednávateľa. Registráciu a ročnú cenu vlastnej domény objednávateľ preukáže kópiou faktúry za doménu zaslanou e-mailom na adresu: polakd@polarisnet.sk
 2. Cenu služby môže objednávateľ uhradiť prevodovým príkazom alebo poštovou poukážkou. Ako variabilný symbol je treba uviesť číslo preddavkovej faktúry.

Článok IX
Platobné podmienky

 1. Výzva k platbe (preddavková faktúra) je zaslaná e-mailom objednávateľovi po vyplnení objednávkového formulára na: www.polarisnet.sk/e-shop-objednat
 2. Poskytovateľ vykoná spárovanie prijatej platby za službu s výzvou k platbe objednávateľa nasledujúci pracovný deň po prijatí platby. Po spárovaní platby vystaví poskytovateľ daňový doklad (faktúru).
 3. Desať dní pred uplynutím doby trvania služby je objednávateľovi vystavená a e-mailom odoslaná výzva k platbe na nasledujúce obdobie.
 4. Pokiaľ nie je výzva k platbe objednávateľom uhradená v lehote splatnosti, je objednávateľovi odoslaná upomienka č. 1 a zároveň mu je pozastavená prevádzka služby. Pokiaľ nie je výzva k platbe uhradená ani v náhradnej lehote, je objednávateľovi odoslaná upomienka č. 2. Pokiaľ objednávateľ neuhradí výzvu k platbe v lehote uvedenej v upomienke č. 2, dôjde k úplnému zrušeniu služby a vymazaniu dát objednávateľa.

Článok X
Záverečné ustanovenia

 1. Objednávateľ akceptuje skutočnosť, že všetky vystavené účtovné doklady (faktúry, preddavkové faktúry, atď.) sú zasielané objednávateľovi elektronicky prostredníctvom e-mailu v PDF formáte.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto OP, pričom je povinný o tejto skutočnosti informovať objednávateľa prostredníctvom e-mailu. Objednávateľ má právo zmenu OP odmietnuť do 30 dní od oznámenia tejto zmeny. V tom prípade zmluvný vzťah medzi objednávateľom a poskytovateľom zaniká 1 kalendárny mesiac od oznámenia odmietnutia zmeny OP.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. októbra 2018.

Zásady ochrany osobných údajov

 1. Poskytovateľ v rámci poskytnutia služby môže spracovávať nasledujúce osobné údaje objednávateľa:
  • meno a priezvisko / názov firmy
  • fakturačnú adresu
  • telefónne číslo
  • e-mailovú adresu
  • IČO, DIČ, IČ DPH
  • údaje súvisiace s platbou
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje osobné údaje objednávateľa používať v súlade s právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR).
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zhromaždené osobné údaje objednávateľa neposkytne tretím osobám bez súhlasu objednávateľa. V prípade ukončenia poskytovania služby sa poskytovateľ zaväzuje zhromaždené údaje objednávateľa bez zbytočného odkladu zlikvidovať.
 4. Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá poskytovateľ tým, že ich chráni pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania. Na tento účel používa primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.
 5. Objednávateľ má v súvislosti s poskytnutými osobnými údajmi tieto práva:
  1. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v databáze webovej stránky
  2. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie
  3. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  4. na možnosť opravy jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  5. likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania
  6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
 6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo Zásady ochrany osobných údajov upravovať alebo aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť od ich zverejnenia na: www.polarisnet.sk/e-shop

Kontakt

Telefón:
0910 141 044

Partneriwww.polarisnet.sk   Farba: Zmeniť farbu na bledúZmeniť farbu na tmavú